SOS mod Racisme

Nyheder

 

Det nyeste om idylrapporten om Eritrea:

Udlændingestyrelsens svar på kritikken her

Justitsministerens reaktion herpå her

Læs omtalen af rapporten fra den sygemeldte chefkonsulent i Udlændingestyrelsen her

Uddrag af Udlændingestyrelsens pressemeddelelse af 09.12.2014 her Vi går på gaden d. 17. december for at demonstrere
IMOD regeringens asylstramninger - FOR medmenneskelighed.

Alle enkeltpersoner, initiativer og organisationer er inviterede til at komme og tilslutte sig (med egne bannere og flag), når vi mødes på Blågardsplads kl. 17 og senere går sammen mod Nytorv.

Der vil være TALER, MUSIK, FAKLER & KAFFE.


 

Til justitsministeren!
                                                          14. december 2014

SOS mod Racisme protesterer på det kraftigste mod de menneskefjendske tvangsudvisninger af børnefamilier til Afghanistan.

Blandt de afghanere, der blev tvangsudvist d. 7.december 2014, lever en børnefamilie med fem børn nu på gaden i vinterkulden. Det ene barn er en af de unge piger, som i november 2012 forsøgte selvmord. Der er også mindre børn.

Asylret ved, at familien nu bor på gaden i Afghanistan i vinterkulden og har billeder derfra. De har fået oplyst, at der var 13-14 betjente til at passe på familien i Kastrup, indtil de gik om bord på flyet fra Turkish Airlines, og at der var civilklædte betjente om bord på flyet. Familiens 15-årige datter har fortalt Asylret, at betjentene ledsagede familiens medlemmer helt ud på toilettet. Det må være en meget grænseoverskridende oplevelse for en pige på 15 år, især når man betænker, hvor ekstremt små flytoiletter er. Pigen sagde: ”De behandlede os, som om vi var kriminelle.”  Asylret har fået refereret, at flere blandt flypersonalet undrede sig højlydt over, at denne børnefamilie skulle tvangsudvises til Afghanistan. Den protestfyldte undren fik en politibetjent til at sige, at de jo udførte det, de var sat til, og at det var politikerne, der havde ansvaret.

Det danske Folketing bærer ansvaret, og SOS mod Racisme spørger regeringen og dens støttepartier, SF og Enhedslisten, om I virkelig kan leve med, at en børnefamilie med fem børn udvises til en eksistens på gaden i Afghanistan i vinterkulden. Det er ikke blot en krænkelse af disse menneskers fundamentale rettigheder, det er også en skændsel for vores land.

Med venlig hilsen
SOS mod Racisme

Jette Møller
formandTvangsudvist familie med fem børn bor på gaden i Afghanistan i vinterkulden

Som Asylret har tidligere har meddelt, er der blandt de afghanere, der blev tvangsudvist d. 7.12. 14  en børnefamilie med fem børn, hvoraf det ene barn er en af de unge piger, som i november 2012 forsøgte selvmord. Blandt familiens børn er også mindre børn. Asylret har fået nye oplysninger om familien og de er ikke gode; vi ved nu, at familien bor på gaden i Afghanistan i vinterkulden. Asylret er i besiddelse af billeder fra udvisningen og har et billede af et af børnene fra Afghanistan, som vi vedhæfter denne meddelelse.Fra vores kilder har vi fået oplyst, at der var 13-14 betjente til at passe på familien i Kastrup til de gik om bord på flyet fra Turkish Airlines og at der var civilklædte betjente om bord på flyet. Familiens 15 årige datter har fortalt Asylret, at betjentene ledsagede familiens medlemmer helt ud på toilettet. Det må være en meget grænseoverskridende oplevelse for en pige på 15 år, især når man betænker, hvor ekstremt små flytoiletter er. Pigen sagde da også: ”De behandlede os, som om vi var kriminelle.”  Asylret har fået refereret, at flere blandt flypersonalet undrede sig højlydt over, at denne børnefamilie skulle tvangsudvises til Afghanistan. Den protestfyldte undren fik en politibetjent til at sige, at de jo udførte det, de var sat til og at det var politikerne der bar ansvaret: Asylret spørger regeringen og dens støttepartier, SF og Enhedslisten, om de virkelig kan forsvare, at en børnefamilie med fem børn udvises til en eksistens på gaden i Afghanistan i vinterkulden?

Asylret vil aldrig glemme, at denne regering tvangsudviser børnefamilier til et liv på gaden i Afghanistan med fare for deres liv. Asylret appellerer til, at Red barnet, Institut for menneskerettigheder og Amnesty International på baggrund af de generelle forhold i Afghanistan  protesterer mod tvangsudvisninger af børnefamilier til Afghanistan. Asylret minder om, at familier der er flygtet fra Afghanistan typisk har betalt med deres levevej og bolig for at kunne finansiere flugten. De er derfor ved en tvangsudvisning til Afghanistan ringere stillet end den øvrige befolkning. UNHCR har tidligere gjort meget kraftigt opmærksom på dette livstruende problem for tvangshjemsendte flygtninge.

 Asylret beder Bedsteforældre for Asyl, Børnebørn for Asyl, SOS mod Racisme, Et anstændigt Danmark, Hus en flygtning, Gæstfrie i Halsnæs, Her er Plads og alle andre organisationer med interesse for flygtninges vilkår om at opfordre deres medlemmer til at protestere mod tvangsudvisninger af børnefamilier til Afghanistan, som vi på baggrund af de tvangsudviste børnefamiliers ringe overlevelsesmuligheder anser for en livsfarlig handling.

Asylret opfordrer indtrængende alle til at protestere mod tvangsudvisninger af børnefamilier til Afghanistan og beder om, at protesterne sendes pr. mail til jm@jm.dk  Send desuden gerne til orientering en kopi af din protestmail til Justitsministeriet mod tvangsudvisninger af børnefamilier til Afghanistan til din foretrukne folketingspolitiker.

 

Alle mailadresser kan findes på Folketingets hjemmeside.  Asylret, Johanna Haas og Said Parvin

 


 

 
Sidste nyt om idylrapporten om Eritrea

Læs omtalen af rapporten fra den sygemeldte chefkonsulent i Udlændingestyrelsen her

Uddrag af Udlændingestyrelsens pressemeddelelse af 09.12.2014 her 

Udlændingestyrelsens konklusion i pressemeddelelsen er:
"På det foreliggende grundlag er det Udlændingestyrelsens opfattelse, at de generelle oplysninger rejser tvivl om, hvorvidt der er en asylbegrundende risiko for personer, der indrejser i Eritrea efter illegal udrejse og unddragelse fra national tjeneste. Udlændingestyrelsen finder derfor, at der efter en konkret og individuel vurdering kan være grundlag for at meddele asyl til personer med dette asylmotiv. Udlændingestyrelsen vil således som i andre asylsager lade enhver rimelig tvivl komme ansøgeren til gode.

Udlændingestyrelsen fortsætter sagsbehandlingen, og hvis det kan lægges til grund, at ansøgerne er fra Eritrea, forventer Udlændingestyrelsen på dette grundlag at meddele asyl i mange sager."

Kommentar: På baggrund af, at Flygtningenævnet i snit omgør 1/3 af Udlændingestyrelsens afslag til asyl, er det lidt flot af Udlændingestyrelsen at sige, at man "vil således som i andre asylsager lade enhver rimelig tvivl komme ansøgeren til gode". Virkeligheden har nærmere været den, at Udlændingestyrelsen tvivler om asylansøgeres oplysninger er sande, og bruger tvivl og små fejlhuskninger eller uoverensstemmelser til at give afslag på asyl. Eritrea-rapporten lægger i den grad op til, at de asylansøgere der kommer her fra Eritrea, bare ønsker et bedre liv og ikke flygter fordi de er forfulgt eller vil blive det ved tilbagesendelse til Eritrea, hvis de fx er flygtet fra militærtjeneste eller er udrejst illegalt.
Dette er i strid med andre rapporter om Eritrea.

Link til Eritrea-rapporten


Lovforslag L 72 om midlertidig beskyttelsesophold med manglende mulighed for familiesammenføring det første år for syriske flygtninge 

SOS mod Racisme har foreslået, at regeringen trækker lovforslaget tilbage, eller at Folketinget stemmer forslaget ned, da forslaget ikke overholder menenskerettighederne, herunder retten til familiesammenføring.
SOS mod Racisme har indgivet et høringssvar, som i stort omfang henviste til UNHCRs svar. UNHCR har decideret anbefalet regeringen at udelade den del af forslaget der handler om manglende mulighed for familiesammenføring det første år og er ligesom SOS mod Racisme meget skeptiske over for forslaget. 

UNHCRs høringssvar:
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l72/bilag/2/1420807.pdf 

SOS mod Racismes høringssvar: 
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l72/bilag/3/1422831.pdf 

Justitsministerens redegørelse for SOS mod Racismes svar: 

http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l72/spm/18/svar/1177854/1429429.pdf 

Læs SOS mod Racismes pressemeddelelse af 3. deccember 2014 her

 


Racisme, når kommuner forsøger at fravælge bestemte flygtningegrupper

Pressemeddelelse af 26.11.2014:

SOS mod Racisme slår fast, at der helt klart er tale om en overtrædelse af de internationale konventioner, når kommuner som fx Haderslev, Sønderborg, Skive og Brønderslev har "minuslister", hvor de udpeger bestemte nationaliteter eller etniske grupper, som de ikke ønsker at modtage som flygtninge.

- Der er helt utvetydigt tale om racediskrimination i henhold til de internationale konventioner, og denne ulovlige form for strukturel racisme må straks høre op. Hvis man har saglige og objektive grunde, f.eks. hensynet til sprogundervisningen, er der ikke noget i vejen for f.eks. at bede om bestemte sproggrupper, men det er helt klart ulovligt at meddele, hvem man ikke ønsker. At antage, at alle af en bestemt nationalitet eller etnisk baggrund er ens, er ren skær racisme, og vi protesterer på det kraftigste imod hele den tankegang, der ligger bag, udtaler formanden for SOS mod Racisme, Jette Møller.

- Det er en skandale, at Udlændingestyrelsen ikke på det skarpeste afviser sådanne henvendelser fra kommunerne. Det hører ganske enkelt ikke hjemme i det 21. århundrede, og SOS mod Racisme vil overveje en politianmeldelse, hvis den praksis ikke ophører øjeblikkeligt, siger Jette Møller.


Stig Grenov gør opmærksom på, at en offentlig udstilling sker med henblik på at udbrede et budskab til en videre kreds. Og da udstillingen bl.a. med de ovennævnte fotos/fotomontager forhåner og nedværdiger grupper af personer (personer med afrikansk herkomst, kristne mennesker og jøder) på grund af deres race, hudfarve, nationale og etniske oprindelse og tro, er det efter landsformandens opfattelse en overtrædelse af Straffelovens § 266 b.

Demonstration i anledning af, at der ikke rejses tiltale mod den betjent, der skød og dræbte den ubevæbnede teenager Mike Brown. Mere info under Arrangementer...

"A demonstration upon the release of officer Darren Wilson who shot and killed the unarmed teen Michael Brown."


Debatmøde i København:
Børnekonventionen: Asylbørnene og vor kollektive samvittighed 

Foredragssalen, Politikens Hus, Vestergade 28, Kbh. K 
Torsdag d. 20. november kl. 17 - 18.30

NB: Tilmelding senest 18. november til:
arki4@hotmail.com  med angivelse af navn og antal pers.

I panelet: 
Fhv. minister, MF Mette Gjerskov
Speciallæge, børnepsykiater Bente Rich
Vicedirektør, cand. jur. MPA Louise Holck
Institut for Menneskerettigheder
Ordstyrer: Hans Davidsen-Nielsen Politiken


Arrangører: 
Bedsteforældre for Asyl 
Politiken
Plakat for mødet kan downloades her


 

Krystalnatarrangementer i Danmark 2014

Krystalnatten 2014 i København:
Søndag 9. november 2014, 17:00 til 18:00.
Sted: Nytorv, København K. Arrangør: Krystalnatinitiativet.

Plakater i A3/A4 kan downloades her: http://www.krystalnatten.dk/files/Krystalnat2014_A3.pdf 

Fordemonstrationer, der slutter sig til på Nytorv kl. 17:
Dronning Louises Bro kl. 15:00 - 16:20
Talere: 
Allan Ahmad, Enhedslisten
Jean Gocotano, FOA talsperson for Au Pairs
Ask Ulrich Petersen, LGBT Danmark
Mehmet, Sabaah
Musik: Vakili, Spids Nøgenhat og Stay Buzzin
Arrangør: Enhedslisten Nørrebro

Vanløse Torv kl. 16:
Talere fra Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF
og sang, Arrangør: Enhedslisten, Vanløse
 

Krystalnatten i Svendborg:

Søndag d. 9. november 2014, 15:00 til 16:00.
Sted: Lille Torv, Svendborg
Talere: Knud Lindholm Lau og Jens Galschiøt
Musik: Kurt Mortensen, Kaj Weber
Fællessang og fakler
Arrangør: Antiracistisk Netværk Svendborg og SOS mod Racisme
https://www.facebook.com/events/1544345655783219/?fref=ts 

Krystalnatten i Sorø:

Søndag d. 9. november 2014 kl. 17:00
Sted: Torvet
Vi tænder fakler for menneskeværdighed og tolerance og vil sætte fokus på nutidige problemer med racisme og stramning af asyllovgivning.
Arrangør: Enhedslisten Sorø

Krystalnatten i Aarhus:

Søndag d. 9. november 2014 kl. 19:00
Sted: Klostertorv
Aldrig mere krystalnat - Aldrig mere folkemord
Talere:
Biskop i Århus stift, Kjeld Holm,
Yonatan Goldshtein - Jøder mod folkemord,
Nikolaj Villumsen - Enhedslisten,
 https://www.facebook.com/events/1544345655783219/?fref=ts

Krystalnatten i Esbjerg:

Søndag d. 9. november 2014 kl. 19.00
Torvet ved Skolegade - Fakkeltog mod Rådhuset 
Talere: 
Gyvel Kallan, International Forum 
Poul Eck Sørensen, Esbjerg Fredsbevægelse 
Mødeleder:Henning Overgaard, Byrådsmedlem, EnhedslistenArrangør: Esbjerg Fredsbevægelse 
http://www.enhedslisten-esbjerg.dk/Kryst-nat-C.pdf 

 

BØRNEKONVENTIONEN - hvorfor er den så vigtig?

 

Fyraftensmøde i  Århus

 

tirsdag den 28. oktober

 

kl 16.30 – 18.30

 

Se også SOS mod Racisme, Randers!

 


Demonstration:  

Vi står sammen mod splittelse og racisme!

Søndag d. 26. oktober kl. 13 

Forum Metrostation i København 
Arrangører: Racismefri By og SOS mod Racisme


plakat 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


 

Vi håber på at se dig til demonstrationen - og at du vil invitere dine venner.
Se mere om demonstrationen på facebook:www.facebook.com/events/835298013160180/?fref=ts

I hverdagen bliver etniske og religiøse minoriteter udsat for diskrimination. Lægen Aya Baram må, ligesom andre muslimske kvinder, leve med racistiske tilråb, verbale og fysiske overfald, fordi hun bærer det muslimske hovedtørklæde.
Da hun sagde fra i et debatindlæg, var svaret fra Pia Kjærsgaard, at chikanen var ”forståelig” fordi mange bliver provokeret.
Ayas historie står ikke alene. Romaer oplever chikane fra systemet. Nogle danskere oplever at blive nægtet adgang til udesteder pga hudfarve. Østarbejdere lever under lusede forhold, og bliver beskyldt for at ”nasse” på vores velfærd.

I løbet af sommeren har vi hørt andre politikere være med til at stramme den racistiske tone, f.eks. vil Venstres Inger Støjberg dele indvandrere op i folk fra “gode” og “dårlige” lande.
Igen er politikerene i gang med at fyre op under frygten og mistænksomheden, for at få befolkningen til at fokusere på en syndebuk, i stedet for de virkelige problemer som arbejdsløshed og fattigdom.
Sammen for mangfoldighed
Racisme og chikane er uacceptabelt. Ved at splitte mennesker op i ”gode” og ”dårlige” bliver det svært at skabe fælles løsninger. Der har aldrig, og kommer aldrig til at eksistere én dansk kultur.
Det er i vores fællesskab og kulturmøder vi udvikler et samfund med forståelse for og plads til alle, både den jødiske kippah, det muslimske tørklæde og alle de andre religiøse symboler. 
Det er vores allesammens ansvar at skabe en mangfoldig og tryg by. En racismefri by.
Gå med i Racismefri By 
Racismefri By ønsker at skabe en modvægt til denne udvikling med brede og lokale netværk som siger fra over for racisme og syndebukspolitik. Vi ønsker at skabe et netværk hvor antiracisme og antifascisme er for alle. 
Hvis du vil vide mere eller være med så tøv ikke med at kontakte os.
Du kan læse mere på vores www.facebook.com/fascismefrit,www.racismefriby.dk eller skrive til os på racismefribynu@gmail.com 
Du kan også støtte os økonomisk på konto nummer: 5342 0244376 i Arbejdernes Landsbank

 

 


Demonstration og underskrifter mod asylstramninger

Gæstfrie i Halsnæs arbejder for et medmenneskeligt Halsnæs - og Danmark med en anstændig asylpolitik. Derfor bliver vi også nødt til at reagere, når vores statsminister - alt imens op imod 51 millioner mennesker er på flugt fra krig, vold, forfølgelse og sult, begynder at tale om asylstramninger. Siger du også nej til asylstramninger, så skriv under her:  http://www.skrivunder.net/nej_til_asylstramninger  

og gå med når vi demonstrerer på 

Christiansborg Slotsplads
lørdag den 1. november kl. 14.

Det er vigtigt at vi er mange.

 

BØRNEKONVENTIONEN  - hvorfor er den så vigtig?

Debatmøder I Odense, Århus og København

Et aktuelt emne der netop nu diskuteres på debatmøder landet rundt:

Det var i Vollsmose i Odense d. 8./10.- 2014   se uddrag herfra på:

https://www.youtube.com/watch?v=bf_3pCDnNTM,

Det sker i København d. 20. november

       
og i Århus:
28. oktober kl. 16.30 – 18.30

Godsbanen,  mødesal Remisen  
Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus
 
Paneldeltagere i Århus:
Jesper Lindholm, adjunkt ph.d. Juridisk Institut  

Bente Rich,  børne – ungdomspsykiater
Leif Bork Hansen,   præst
Ordstyrer: Jørn Nerup, professor, dr. med.                              

ALLE  ER  VELKOMNE  -  FRI ENTRE
 
Arrangører: SOS mod Racisme, Et anstændigt Danmark
og Bedsteforældre for AsylDagsorden:

Se plakaten 

Et hus i splid med sig selv må falde. Udlændingenævnet er den myndighed, der kan blive skyld i vort fædrelands svækkelse og uafvaskelige skam. Hvordan det? Jo, i lørdags, den 27. september fortæller Bedsteforældre for Asyl her i bladet (Kristeligt Dagblad, red) ved Leif Bork Hansen:
1. At Udlændingenævnet har bestemt at en mor fra Pakistan skal skilles fra sine fire mindreårige børn, der har fået ophold her i landet, og fra sin ægtefælle, der har permanent opholdstilladelse her.
2. Der kan ikke finde en adskillelse sted af den art, uden at bryde FN’s børnekonvention, der siger: ”I alle foranstaltninger vedrørende børn (…), skal barnets tarv komme i første række. ”
3. Børnehavelederen for det yngste barn er også alarmeret og udtaler at alle børn har ret til to forældre. Endvidere ” Børnene har hele deres liv været sammen med deres mor. Det vil være et fysisk og psykisk svigt at adskille børnene fra deres mor. Det vil have alvorlige konsekvenser for børnenes psykiske udvikling. ”
Ja, men hvad tænker Udlændingenævnet på? Sidder der kun robotter i det nævn? Har de ansvarlige ikke hørt om den ulykke, vi rammes af, når vore unge mennesker har det skidt, hvad enten de ikke kan sove om natten og derfor klarer sig dårligt i skolen, eller når de tager til udlandet for at finde bekræftelse på at de overhovedet eksisterer??
Og så har jeg slet ikke berørt ægteskabet. Det er jo en triviel historie at myndighederne foragter den institution!
Hvordan kan Udlændingenævnet stå til ansvar for at tage en så katastrofal beslutning. Katastrofal for den enkelte, for enhver med samvittighed og for Danmark?
Marianne Olsen (læserbev i Kritseligt Dagblad bragt 2/10 2014)

 

Dømt for ulovlig indvandrerkvote ved nytårsarrangement

 

Restauratør er blevet dømt for ulovlig forskelsbehandling ved ikke at ville lukke mere end 10 indvandrere ind til et nytårsarrangement. Klageren havde bestilt bord pr. sms og fik denne sms retur, da han oplyste sit navn: " Jeg spørg, fordi [indklagede] kun må lukke 10 indvandrere ind nytårsaften. Efter noget ballade før hen nemlig. Lidt en lorte regel. :/ Men den skal vi følge." Ligebehandlingsnævnets afgørelse

 


 

romea.cz, Strasbourg, 18.9.2014

Polsk EU-parlamentsmedlem idømt bøde for brug af N-ordet


Janusz Korwin-Mikke, an ultra-right legislator at the European Parliament from Poland, has been fined EUR 3 040 for making a racist statement during a plenary discussion. The MEP from the Congress of the New Right (KNP) party called unemployed young Europeans the "niggers of Europe" during a discussion at the EP this July on youth unemployment.GENERALFORSAMLING

 

 SOS mod Racisme, København
onsdag den 24. september 2014, kl. 19.00

  i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, lokale 201

 
(Se under SOS København)

 


 

 

Event:
Racismeparagraffen 75 år - De racistiske undertoner i debatten herhjemme

fredag 19. sept. kl. 19-21, Nørre Alle 7, København N

I år er det 75 år siden, Danmark som formentlig det første land i verden indførte en paragraf imod diskrimination på grund af race OG religion. Det er der åbenbart ingen i det officielle Danmark, der vil fejre, så det gør vi - endnu en gang. Den 19. september er desuden årsdagen for jødestjernens indførelse i Nazi-Tyskland i 1941.

I cafeen på Verdenskulturcenteret giver vores debatpanel deres bud på debatklimaet blandt danske politikere og i pressen - efterfulgt af debat.

Debatpanelet:
Sananda Solaris, politisk aktiv gennem mange år og eneste uddannede fra Statens Teaterskole med mellemøstligt blod
Niels-Erik Hansen (DRC), menneskerettighedsadvokat, modtager af SOS mod Racismes venskabspris 2013 for sit mangeårige arbejde mod racediskrimination
Helle Rothenberg; socialrådgiver og DRC's spydspids,
Karen West, stifter af Tværetnisk Kvindenetværk, feminist og samfundsdebattør, medlem af Liberal Alliance
Josef W. Nielsen, formand for The African Empowerment Center

Ordstyrer: Jette Møller, formand for SOS mod Racisme

Arrangører: DRC (Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination), SOS mod Racisme og ENAR

Kontakt evt. Jette Møller, SOS mod Racisme, på 60633399Diskrimination ved salg af billetter
Ankestyrelsen 02.09.2014

Etniske fodboldtilhængere blev diskrimineret i forbindelse med billetkøb.Det var i strid med loven om etnisk ligebehandling, at nogle fodboldtilhængere med ikke dansk-klingende navne fik besked om, at deres billetter til Champions League ville blive annulleret, fordi deres navne efter udbyderens opfattelse kunne tyde på, at de måske var fans af et af modstanderholdene.

 

11. august 2014: Brev til Justitsministeren: Om umenneskelig behandling af afghansk asylansøger der nu er fængslet i Ellebæk, hvor han tidligere har forsøgt selvmord

 Angreb på danske jøder

Danske jøder bærer ikke ansvaret for, hvad den israelske stat foretager sig! SOS mod Racisme fordømmer på det skarpeste verbale og fysiske angreb på danske jøder.

18. juli 2014
Jette Møller. formand

Danske jøder trues på grund af Gaza-konflikten
Kristeligt Dagblad,
18.07.14


 

Læger er altså ikke politifolk
Politiken 14. juli 2014, Debat

Læger er ikke politifolk
af formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg Lise Møller
Tidskrift for Læger, 7. juli 2014

 


Asylret, 18.7.2014

Konvertit offer for knivoverfald

Pakistansk asylansøger, der er konverteret fra islam til kristendommen, er i går (17.7) blevet udsat for et knivoverfald.
Manden har oplyst til Asylret, at overfaldene blev begået af tjetjenske asylansøgere. Disse har tidligere truet manden, da de blev bekendt med, at han for nyligt var konverteret til kristendommen. Han oplyser, at klokken var omkring 4 om morgenen, da overfaldsmændene prøvede at bryde ind på mandens værelse gennem døren og vinduet, som de slog ind. Manden fortæller chokeret om hændelsens videre forløb: ”De angreb mig med kniv, mens de sagde ’du er muslim, hvorfor er du blevet kristen’. Jeg skubbede dem fra mig og løb for mit liv. Det var meget vanskeligt, Gud gav mig nyt liv.” Imens asylansøgeren flygtede fra overfaldsmændene, ringede han til asylcenterets kontor, hvor han fik fat på en medarbejder. ”Han sagde til mig, at jeg skulle løbe væk fra lejren. Han ringede til politiet, og han og politiet kom. Det var forfærdeligt.”
Som det fremgår, er overfaldet i går meldt til politiet, og asylansøgeren er blevet tilset af lægeligt personale. Asylansøgeren er flyttet til et sikkert sted.

Se billedet, af skaden asylansøgeren pådrog sig under overfaldet

Asylret er bekendt med at konvertitter udsættes for chikane og vold i asylcentrene – og gør endnu en gang de relevante danske myndigheder opmærksom på, at det er forbundet med fare, at konvertere til kristendommen. Asylret mener ikke, at Flygtningenævnet anerkender faren ved konvertering i tilstrækkeligt omfang. Asylret har kendskab til sager, som ikke er vores egne, hvor Flygtningenævnet har givet afslag til konvertitter med den begrundelse, at asylansøger ikke er helt bekendt med en begivenhed i kristendommen. Asylret spørger: hvor mange kristne født ind i kristendommen er bekendt med samtlige begivenheder i kristendommen – og er det afgørende for, om et menneske har en kristen tro eller ej?

Asylret gør opmærksom på:

1. Når et menneske er konverteret til kristendommen og kirken har accepteret dette ved at forestå dåben - som ikke finder sted uden forudgående undervisning og en vis prøvning i menigheden - bør Flygtningenævnet acceptere dette og se dåben som det den er: det symbolske udtryk for en fuldgyldig indtræden i kristendommen; der findes ikke andre beviser eller tegn på et menneskes tilhørsforhold til kristendommen end dåben, som i praksis hverken sker tilfældigt eller lemfældigt, idet den jo skal forstås af nogen med myndighedsbeføjelse til at udføre den. Ingen kan døbe sig selv – og dermed ”snyde sig” til en dåbsattest.

2. Flygtningenævnet bør ikke efterprøve døbte konvertitters kristendom og efter forgodtbefindende dømme den ude eller inde: i henhold til protestantismen er gudsforholdet personligt, og det angår ikke nogen, foruden Gud, hvordan kristendommen praktiseres af den enkelte. Hvad Flygtningenævnet bør gøre er der i mod at erkende, at konvertitter er i fare i deres hjemlande og handle derefter og give dem beskyttelse.

3. Asylret gør Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet opmærksomme på FN’s Flygtningekonvention som anfører, at ethvert individ, som af frygt for forfølgelse på grund af sin religion er flygtet fra sit hjemland, har ret til beskyttelse.

Asylret, Said Parvin

www.asylret.dk

info@asylret.dk

Facebook: Asylret


7. april 2014

Lægeforeningen: Fremover bør danske læger ikke mere medvirke ved transport af afviste asylansøgere

 Det er i strid med Lægeforeningens etiske regler, hvis læger medvirker til politiets tvangsudsendelser af afviste asylansøgere. Det er budskabet i en vejledning fra Lægeforeningen, som offentliggøres i dag.

»Lægeforeningen ønsker at tilkendegive, at lægers opgaver er at yde lægehjælp, hvor lægehjælp er nødvendig. Lægers opgave er ikke at medvirke til eller legitimere myndighedsudøvelse,« fremgår det af vejledningen.

Læs hele artiklen af Ulrik Dahlin, som blev bragt i Information 7. juli her:   http://www.information.dk/502961

Læs Lægeforeningens vejledning her :

Citat fra vejledningen:

En evt. vurdering af den afviste asylansøgers helbredstilstand bør ske forud for udsendelse. Når det gælder deltagelse i selve transporten, finder Lægeforeningen, at lægen får en
problematisk rolle. Hvis det af medicinske årsager vurderes, at en læge bør medvirke ved transporten, finder Lægeforeningen, at den attestudstedende læge bør erklære, at personen ikke tåler transport.  
Det er Lægeforeningens vurdering, at eventuel administration af beroligende midler under transporten er i strid med Lægeforeningens Etiske regler §§ 1 og 2 og internationale regler på
området.

Retsforskrifter på området:

Europarådets Konvention om Menneskerettigheder og Biomedicin (art. 2 og 5):

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22903

EU-direktiv om tilbagesendelse vedr. medicinsk hjælp under frihedsberøvelse art. 8 og 16.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:DA:PDF


 

En venskabspris – og tiden efter

Indlæg fra Marainne Olsen i Kristeligt Dagblad 8. juli 2014

Organisationen SOS mod Racisme finder regelmæssigt værdige modtagere af Venskabsprisen som anerkendelse for et godt initiativ, der modvirker diskrimination, og i november 2011 gik prisen til Margrethe Vestager (RV) og Johanne Schmidt-Nielsen, (EL).
Det ser desværre ud til at være længere siden, end man skulle tro ved et kig på kalenderen.
Skønt Christian Friis Bach indleder agurketiden med at sige, at han står bag regeringens stramme udlændingepolitik, forsikrer han samtidig om, at han og partiet stadig er imod den diskriminerende 24-årsregel og reglen om tilknytningskravet. Hvad betyder de regler egentlig?
De betyder, at dansk-udenlandske ægtepar og deres børn fra lande uden for EU, Norge, Island Lichtenstein og Schweiz fortsat ikke skal have ret til at bo sammen i Danmark, men kun kan få opholdstilladelse, hvis de opfylder tilknytningskravet og 24 årsreglen; desuden skal den familiesammenførte bestå danskeksamen inden for de første ni måneder.
Tilknytningskravet består nemlig i, at parrets samlede tilknytning til Danmark skal være større end til ethvert andet land.
24-års reglen går ud på at forhindre familiesammenføring, hvis den ene af parterne i et ægteskab er under 24 år. Kan man mon finde nogen klarere diskrimination?
Det er også på tide at spørge regeringen og dermed RV om man vil finde en menneskeværdig løsning for de afviste asylansøgere, som har boet i Danmark i mange år, og som ikke kan rejse tilbage til det land de flygtede fra. Vil RV være med til at tvangsudsende folk til lande, hvor de er i risiko for tortur og fængsling?
 Vil regeringen – og altså RV – i en eventuel næste folketingsperiode stadig udelukkende give nogle i realiteten få asylansøgere lov til at bo uden for asylcentrene, hvis de på ethvert tidspunkt indvilliger i at blive hjemsendt, i tilfælde af at de bliver afvist?
Den 3. juli sagde Christian Friis Bach, at RVs hjerteblod stadig er en afvisning af 24-årsreglen, ligesom RV er imod tilknytningskravet. Så det er altså taktik, der har ført ham til at foretrække, hvad man som en hån mod vore ringest stillede medmennesker kalder en stram og retfærdig udlændingepolitik.
  Det er rigtigt at den nuværende regering har vist sig mere human end den forrige, men det skal der som bekendt heller ikke så meget til. Det er mit håb både som medlem af RV og redaktør af SOS mod Racismes nyhedsbrev, at det var en af de snoede agurker som vi hurtigst muligt laver til salat og ellers glemmer helt.

 

Ny moské vil fremme religiøs tolerance
Kristeligt Dagblad 20. juni 2014
”Vi skal leve sammen, selvom vi har forskellige kulturer. Dialog er fokusordet i vores projekt,” sagde Abdelhamdi Hamdi, formand for Dansk Islamisk Rå
d ved åbningsceremonien, hvor det officielle Danmark glimrede ved sit fravær.


Fra Asylret d. 4. juni 2014

Fire gode nyheder i asylretssager med afghanske statsborgere:

Trods store stramninger i praksis for tildeling af humanitær opholdstilladelse, hvor ministeriet som fast procedure hævder, at medicinen findes her, der og alle vegne eller subsidiært blot kan erstattes med et andet præparat, er det gennem vedholdende arbejde lykkedes Asylret at få humanitær opholdstilladelse til en del afghanere i den seneste tid. Blandt dem er en børnefamilie. Vi har også fået en asylsag igennem for en afghansk kvinde.

1.       En ung mand på 21 år fra Afghanistan som kom til Danmark for 3 år siden henvendte sig til Asylret efter at have fået afslag tre gange. Det lykkedes Asylret at få humanitær opholdstilladelse til den unge mand.

2.       Asylret har også fået humanitær opholdstilladelse til en ung mand på ca. 20 år.

3.       En afghansk børnefamilie bestående af mor, far og to børn har fået humanitær opholdstilladelse. Manden var pga. sin psykiske tilstand kombineret med det store psykiske pres han var under så desperat, at han gjorde skade på sig selv, idet han stak sig flere gange i hovedet med en kniv. Da Asylret fik sagen havde familien fået afslag. De skulle forlade landet og havde fået indrejseforbud i to år.  Asylret fik i første omgang opsættende virkning på udrejsefrist.  Familien har nu fået humanitært ophold.

4.       En kvinde fra Afghanistan har fået politisk asyl. Asylansøgers mand var beviseligt slået ihjel i Afghanistan. I henhold til Sharialovgivningen overgik kvindens 6 børn til mandens familie og kvinden måtte flygte uden sine børn for at redde livet. På trods af omstændighederne havde hun fået afslag på asyl, da Asylret fik sagen. Asylret skaffede yderligere oplysninger i sagen - og kvinden har nu fået politisk asyl.

 Vinderne i SOS mod Racismes digt- og essaykonkurrence

Der kom 223 indlæg til SOS mod Racismes digt- og essaykonkurrence om, hvordan man kan bekæmpe racisme i Danmark. 

De ti vindere af hver 1000 kr blev - i alfabetisk rækkefølge:

Amalie Angelo Haase
Viby Gymnasium

Jeppe Bentzen
Randers Statsskole 

Katinka Albrectsen
Christianshavns Gymnasium 

Mathias Randel
Viby Gymnasium 

Muhamed Salah
Aalborg Handelsgymnasium Turøgade 

Nanna Nybro Hansen
Vestfyns Gymnasium 

Peter Hulme
Roskilde Katedralskole 

Sammy Ameri
Greve Gymnasium 

Sofie Clausen
Svendborg Gymnasium 

Sofie Kümpel
Slagelse Gymnasium

Stort til lykke til vinderne !

Dommerpanelet bestod af:

Forfatter og komponist Benny Andersen

Forfatter og sproglærer Adil Erdem

Forfatter og debatredaktør Tarek Omar

Lektor og redaktør Marianne Olsen.

De ti digte og essays vil blive trykt i et tillæg til næste nummer af vores Nyhedsbrev SOS mod Racisme, som udkommer til efteråret. Desuden kan de downloades fra forsiden på denne hjemmeside samt på www.sosmenneskerettigheder.dk og der bliver lagt links til dem fra vores Facebook-side.

Der var mange andre rigtig gode digte og essays, og vi håber, at vi får mulighed for at offentliggøre nogle af dem på anden måde. Desuden har deltagerne naturligvis lov til selv at prøve at få dem offentliggjort - fx i en avis.

I SOS mod Racisme vil vi gerne takke de mange elever, der har indsendt et bidrag til konkurrencen, samt lærerne!
Vi vil bruge den inspiration vi har fået gennem jeres bidrag i vores videre arbejde med at bekæmpe racismen - og vi vil opfordre jer til at gøre det samme!

Konkurrencen har været muliggjort af en bevilling fra Kulturstyrelsens andel af Tips- og lottomidlerne.

SOS mod Racisme
Anne Nielsen, næstformand

 


 

Information, 28. april 2014, Debat
Udlændingeloven bør gentænkes

Anne Nielsen, næstformand for SOS mod Racisme opfordrer regeringen til at ændre såvel Udlændingeloven som administrationen af familiesammenføringsreglerne, så frivilligt gifte og deres børn ikke længere hindres i at leve sammen som familier i Danmark.

Kronik i Kristeligt Dagblad, 24. april 2014
Det armenske folkemord spøger stadig

I anledning af 99 års dagen for folkedrabet på halvanden million armeniere i Det osmanniske Rige skrev Marianne Olsen, redaktør af Bladet SOS mod Racisme. forfatter og journalist, kronikken

24. april 2014, 99 års-dagen for folkedrabet på halvanden million armeniere: Opfordring til at mindes det armenske folkemord, underskrevet af SOS mod Racisme, Johanne Schmidt-Nielsen (MF), Per Clausen (MF) og en lang række politiske og kulturelle personligheder fra hele Europa

Pressemeddelelse fra Europarådets Menneskerettigheds-kommissær Nils Muniznieks besøg i Danmark 

Strassbourg:  24.3.2014 Europarådets Menneskerettighedskommissær: Rapport om besøg i Danmark: manglende beskyttelse af indvandrerbørn, personer med handicap, og tvang i psykiatrien (Sammendrag af Rapporten på dansk: Oversættelse til dansk: ”Flygtninge i Fare – Mit Asyl”)

Der er behov for bedre beskyttelse af indvandrerbørn i Danmark

Indvandrerbarnets tarv og rettigheder skal respekteres:

”I forbindelse med asyl og indvandring i Danmark bliver der ikke altid taget hensyn til barnets tarv. Danske myndigheder bør forbedre den beskyttelse, de giver til indvandrerbørn, ved at vise fuld respekt for deres rettigheder ” udtalte Nils Muižnieks Europarådet Menneskerettighedskommissær i dag ved offentliggørelse af rapporten om sit besøg i Danmark, der fandt sted 19. – 21. november 2013.

Børn over 14 år er børn og skal have ret til familiesammenføring

På trods af, der i 2012 er indført positive ændringer, er der behov for yderligere fremskridt. Navnlig at sikre, at sager om familiesammenføring med børn involveret behandles positivt og humant. ”Dette omfatter at den bringes i overensstemmelse med definitionen af et barn, som fastlagt i FN-konventionen om børns rettigheder, og udvidelse af retten til familiesammenføring for børn over 14 år.” Kommissæren understregede også, at barnets tarv skal vægtes fremfor barnets integrationspotentiale eller dets forældres integrationspotentiale.

Langvarig usikkerhed skader barnets udvikling

Kommissæren er også foruroliget over den virkning livet i asylcentre på ubestemt tid har på børn i familier, der er afviste asylansøgere men ikke kan udvises. ”Selv om de materielle levevilkår er på et passende niveau, har mange af disse børn psykosociale lidelser og andre udviklingsmæssige problemer på grund af den langvarige usikkerhed. Denne situation kan næppe forenes med retten til livsvilkår, der tilgodeser barnets udvikling”.

Handlede børn skal beskyttes

Kommissæren opfordrer også til effektiv undersøgelse af skæbnen for de uledsagede mindreårige indvandrere, der er forsvundet fra modtagelsescentre, samt til foranstaltninger der beskytter børneofre for menneskehandel og forebygger yderligere forsvindinger.

Frihedsberøvelse af indvandrere bør nedbringes og aldrig omfatte børn, personer med handicap og andre særligt sårbare 

Imens, der ses en mere selektiv fremgangsmåde, hvad angår frihedsberøvelse af indvandrere, finder Kommissæren, at der stadig er behov for forbedringer. “Frihedsberøvelse af migranter og asylansøgere skal være en sidste udvej og for det kortest mulige tidsrum, og det bør aldrig anvendes på sårbare personer, såsom børn, handicappede og ofre for menneskehandel. Desværre gælder dette endnu ikke i Danmark”.

Behov for en større indsats imod fremmedhad og islamofobi

Vejledningen fra Rigsadvokaten om implementering af strafferetlige bestemmelser mod hadefuld tale og hadeforbrydelser, bydes velkommen. Kommissæren opfordrer de danske myndigheder til at intensivere deres bestræbelser på at bekæmpe hadefuld tale, og i særdeleshed islamofobi, der fortsætter med at være udbredt i den offentlige og politiske debat. “De danske myndigheder bør fordømme alle tilfælde af racistisk og fremmedfjendsk tale i den politiske diskurs og yderligere hæve bevidsthedsniveauet om ytringsfrihedens grænser til at komme i overensstemmelse med internationale standarder.”

Handicappede personers ret til at være en del af fællesskabet

Kommissæren hilser Danmarks politik, der fremmer selvstændighed for mennesker med handicap, velkommen, men er bekymret over tendensen blandt de lokale myndigheder til at indlogere på opholdssteder med 20 til 80 boligenheder. “Denne tilgang fremmer ikke en uafhængig tilværelse og optagelse i fællesskabet af personer med handicap. En rettighed, der garanteres i FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap. Lokale myndigheder bør forsynes med retningslinjer om bygning af boligfaciliteter, der er mere i overensstemmelse med principperne, indeholdt i denne konvention. ”

Personer med handicap skal sikres stemmeret i praksis og medbestemmelse over eget liv og udvidet beskyttelse imod diskrimination. 

Der indstilles også til forbedringer for personer, der betragtes som ude af stand til at forvalte deres egne anliggender på grund af psyko-sociale eller intellektuelle handicap.  Beslutninger-på-vegne-af bør ændres til støtte-til-beslutningstagning. ”Som et første skridt til dette, bør fuld inkompetence og plenarmøde værgemål afskaffes. Foranstaltninger skal også tages for at sikre, at personer med handicap kan nyde deres ret til at stemme.”   Kommissæren opfordrer også myndighederne til at overveje at udvide beskyttelsen mod diskrimination af personer med handicap til at omfatte alle områder af livet, og ikke kun beskæftigelsen.

Brugen af tvang i psykiatrien bør begrænses 

Endelig opfordrer kommissæren de danske myndigheder til at forbedre lovgivningen og praksis vedrørende tvang i psykiatrien, herunder tvungen hospitalsindlæggelse, tvungen behandling og brug af fysiske begrænsninger. Mens de nuværende planer fra de danske myndigheder til at handle på disse områder, hilses velkommen, understreger  kommissæren det presserende behov for at reducere ufrivillig anbringelse og behandling og for en drastisk  begrænsning af brugen af ​​tvang. ” Vedrørende tvungne anbringelser, bør myndighederne også styrke sikkerheden mod vilkårlige eller uforholdsmæssige beslutninger, sikre respekten for samtykke fra patienten og forhindre, at der opstår yderligere krænkelser af patienters ret til fysisk integritet.” 

Digt- og essaykonkurrence til gymnasier og hf

SOS mod Racisme har udskrevet en digt- og essaykonkurrence om at bekæmpe racisme i Danmark. Alle studerende på alle slags gymnasier og hf kan deltage.

Vi opfordrer dansklærere i gymnasier og hf til at give de studerende følgende stileemne for:

Skriv et essay med forslag til, hvordan man kan bekæmpe racisme i Danmark   eller:

Skriv et digt, der omhandler, hvordan man kan bekæmpe racisme

Deadline: torsdag d. 1. maj 2014 kl. 23.59.

Der er 10 præmier på hver 1000 kr. til de 10 bedste essays/digte. Vinderne får direkte svar ca. 24. maj 2014. Bedømmelsen tager både hensyn til indhold og litterær kvalitet.

Dommerpanelet består af forfatterne Benny Andersen, Adil Erdem, Tarek Omar og redaktør Marianne Olsen, SOS mod Racisme.  

Se hele opslaget her

 


 

UPR: Midtvejsevaluering af Danmarks indsats for at efterleve menneskerettighederne

SOS mod Racisme har sammen med Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination og med ENAR-Danmark, samt en række andre ngo'er og græsrodsorganisationer rapporteret til upr-info om, hvordan det er gået for Danmark med at implementere anbefalinger fra andre lande om menneskerettigheder i Danmark.

Hvert 5. år skal de enkelte landes status mht. at efterleve menneskerettighederne evalueres. Det sker ved den såkaldte upr-proces, hvor hvert enkelt land rapporterer til FNs Menneskerettighedsråd om, hvor langt det er kommet på en række områder. Kommitteerne om de enkelte konventioner som kvindekonventionen, børnekonvntionen, konventionen mod tortur etc. samt en række lande går i dialog med den danske regering om menneskerettigheder i Danmark på forskelige områder. Det munder ud i et møde med en slags bedømmelse - en slags eksamen - af Danmark, hvor Danmak modtager positiv og negativ kritik samt anbefalinger til områder i Danmark, hvor status for menneskerettighederne bør forbedres. Herefter kan den danske regering sige, hvilke anbefalinger, den accepterer, og hvilke den ikke ønsker at gøre noget ved. 

Alt det skete i 2011. Herefter skulle den danske regering sende en rapport ved udgangen af 2013 om, hvordan det gik med at gennemføre anbefalingerne. Det har den ikke gjort endnu, men det har vi ngo'er altså gjort, og UPR-INFO har samlet disse svar og sendt dem til de lande og de kommitteer der var involveret ved upr-evalueringen i 2011. Generelt må man desværre sige: Danmark er ikke nået særlig langt med at gennemføre de fleste af anbefalingerne.

Se rapporten her

 


 

Manifestation på Rådhuspladsen fredag 21. februar kl. 16

Løslad Ahmad Sa'adat og alle palæstinensiske fanger i israelske fængsler!

Internationalt Forums Mellemøstgruppe og Komiteen Free Ahmadsaadat sætter fokus på kravet fredag 21. februar klokken 16-18 på Rådhuspladsen i København, hvor
man vil tænde lys og uddele flyers.

Ahmad Sa'adat er generalsekretær for PFLP (Folkefronten til Palæstinas Befrielse) og sidder sammen med op imod 8000 andre palæstinensere i israelsk fængsel. Der er tale om voksne og børn, politiske aktivister og organisatorer, kvindeaktivister og palæstinensiske parlamentarikere.

Ahmad Sa'adat er fængslet på grund af sine politiske aktiviteter og repræsenterer den politiske linje, der nægter at forhandle fred med besættelsesmagten, men kræver besættelsen stoppet.

 Pressemeddelelse, 10. februar 2014:

SOS mod Racisme er imod et forbud mod omskæring af drenge

På et debatmøde har SOS mod Racisme konkluderet, at vi er for religionsfrihed og derfor imod et forbud mod omskæring af drenge.
På mødet blev det klart, at der reelt ikke er medicinsk belæg for et forbud mod omskæring af drenge. Den undesøgelse, som den danske modstand mod omskæring af drenge hviler på, baserer sig på ganske få respondenter, der er omskåret som voksne. Dens resultater går imod andre, meget større undersøgelser på området. (http://politiken.dk/debat/ECE1699122/kildekritik-paa-forhuds-fronten-tak/)

En tredjedel af verdens mandlige befolkning anslås at være omskåret. Jødiske drenge skal omskæres på 8. dagen ifølge jødernes pagt med Gud, og alle muslimske drenge bliver omskåret. FN anbefaler omskæring af HIV-negative mænd i kampen mod Aids efter tre omfattende undersøgelser, der blev indstillet før tid, fordi resultaterne var uomtvistelige. I USA er praksis udbredt især blandt hvide amerikansk-fødte mænd, 60-70% af alle amerikanske mænd er omskåret, og det var tidligere gængs rutine at omskære drengebørn lige efter fødslen.

Der findes et meget omfattende undersøgelsesmateriale (som I eventuelt kan få tilsendt links til). Omskæring er den næstmest almindelige operation i USA og et ukompliceret indgreb hos et spædbarn, når det udføres under betryggende forhold. En undersøgelse omfattende 130.475 nyfødte drenge omskåret på hospitaler, viste f.eks., at 0.2 % fik komplikationer lige efter indgrebet, primært blødninger og mindre vævsskader (Pediatrics, 2000:105). Hos voksne er indgrebet betydeligt mere omfattende.

Imidlertid SKAL en jødisk dreng normalt omskæres på sin 8. levedag, så et forbud ville betyde et forbud mod religiøs omskærelse af drengebørn og dermed et indgreb i religionsfriheden. Tidligere overrabbiner Bent Melchior skriver: "Det drejer sig om jødisk hjerteblod. Jøder, der ellers slet ikke har interesseret sig for bibelske forskrifter, har omskåret deres børn. Jøder, der under trusler fra herskere fra den romerske Hadrian og under den spanske inkvisition og til kommunistiske generalsekretærer har trodset truslerne og praktiseret omskærelse..."

Efter at videnskaben har opgivet at operere med begrebet menneskeracer, har racismen taget andre former, og her i landet er det særligt muslimer, det går ud over. SOS mod Racisme kæmper derfor ikke kun for den menneskeret, der sikrer enhver mod diskrimination på grund af etnisk herkomst. Vi kæmper også for den menneskeret, der sikrer alle borgere i Danmark retten til at udøve deres religion. Derfor vil SOS mod Racisme arbejde imod et forbud mod omskæring af drenge.

Yderligere informationer kan fås hos
Jette Møller, formand, sos@sosmodracisme.dk

  

Manifestation på Rådhuspladsen fredag 21. februar kl. 16

Løslad Ahmad Sa'adat og alle palæstinensiske fanger i israelske fængsler!

Internationalt Forums Mellemøstgruppe og Komiteen Free Ahmadsaadat sætter fokus på kravet fredag 21. februar klokken 16-18 på Rådhuspladsen i København, hvor
man vil tænde lys og uddele flyers.

Ahmad Sa'adat er generalsekretær for PFLP (Folkefronten til Palæstinas Befrielse) og sidder sammen med op imod 8000 andre palæstinensere i israelsk fængsel. Der er tale om voksne og børn, politiske aktivister og organisatorer, kvindeaktivister og palæstinensiske parlamentarikere.

Ahmad Sa'adat er fængslet på grund af sine politiske aktiviteter og repræsenterer den politiske linje, der nægter at forhandle fred med besættelsesmagten, men kræver besættelsen stoppet.

 

 


 

 
HATE SPEECH: Debat på RUC i  Studenterhuset
onsdag den 26. februar kl. 12.30

SOS mod Racisme inviterer til en spændende debat, der vedrører Hate Speech, og hvordan man forhindrer, at umenneskelige holdninger bliver til umenneskelige handlinger. Der vil være oplæg ved forfatter og politisk skribent Rune Engelbreth Larsen og journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl, som begge har bidraget til bogen Hate Speech. Yderligere informationer: Simone Ullerup tlf. 53612094

Fra bogen Hate Speech - fra hadetale til hadesyn (2013): ’I dæmoniseringen af sårbare mindretal støder ytringsfriheden på sin farligste grænse. Fra holocaust til Rwanda og Anders Behring Breivik viser historien, at etnisk udrensning, politiske mord, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab først bliver mulige gennem intensiv ”Hate Speech”: Hadetale kan føre til hadesyn. En pen dyppet i had er forudsætningen for, at sværdet kan dræbe.’
Læs mere om bogen:http://www.informationsforlag.dk/view_product.php?product=978-87-7514-344-3#BESKRIVELSE

 


Fra Roger Matthisen, African Empowerment Center

Skriv under på, at "neger" er ikke et neutralt udtryk

Kære mennesker i Danmark

Det er kun fair og retfærdigt at andre mennesker ikke definerer dig. Du burde definere dig selv.
Jeg støtter op om, at mange danskere og de ​​fleste mennesker af afrikansk afstamning i Danmark ikke ønsker at blive kaldt Neger. Historien fortæller os, at udtrykket blev inkorporeret i det danske ordforråd, da det danske rige var involveret i at slaveri og i at transportere afrikanere som slaver.

Officielt er udtrykket i øjeblikket ikke mærket som nedsættende og det bruges i Danmark af medierne, politikere, offentligt ansatte samt mange medborgere.
De fleste mennesker af afrikansk afstamning er stærkt imod at blive omtalt som Neger i det danske sprog, fordi det deformerer deres sande karakter. Mennesker af afrikansk afstamning har rødder i det afrikanske kontinent, som de bør anerkendes for.
Jeg håber, at der i fremtiden etableres en bedre og mere harmonisk sameksistens mellem alle forskellige folkeslag i Danmark, og jeg føler, brugen og det statslige accept af ordet 'neger' er en diskriminerende og grim hindring for fremskridt.

Der bør ikke være nogen undskyldning for ikke at lytte til og respektere danskere og folk af afrikansk afstamning, når de føler, at ordet 'neger' refererer til slaveri og tidspunkter af racistisk udnyttelse af afrikanere. De mener derfor ikke, at udtrykket kan være neutralt eller egnet til at definere folk af afrikansk afstamning i det 21. århundrede. 
Jeg støtter, at ordet officielt bør mærkes som en nedsættende term i Danmark. Tak.

Læs også Roger Matthisens indlæg på Kommunikationsforum, som på SOS' webside er gengivet under Artikler.  

Skriv under her: http://www.skrivunder.net/neger_er_ikke_et_neutralt_udtryk

 


 

2/2 2014                                                                                           modtaget fra: Tro i harmoni

Arrangementer i ugen i anledning af FN's Interfaith Harmony Week 

I morgen tager vi hul på FNs Interfaith Harmony Week
Ugen fejres over hele verden og København deltager med flere arrangementer:

Lysgudstjeneste med gæster fra andre trosretninger 
Søndag den 2. februar kl. 16
Helligåndskirken på Strøget lægger søndag den 2. februar kl. 16 hus til en kristen lysgudstjeneste, hvor Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen prædiker, og repræsentanter fra andre religiøse traditioner er inviteret til at bringe en hilsen og et lys fra deres egen religiøse tradition.  Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde i Københavns Stift er arrangører.

Kierkegaard i moskeen 
Tirsdag den 4. februar kl. 18-20
Danskere betragter Kierkegaard som en meget dansk og meget kristen filosof. Ikke desto mindre oplever lektor Safet Bektovic, der er muslim og født i ex-Jugoslavien, at der er store paralleller mellem Kierkegaards religionsfilosofiske overvejelser og den sufi-islamiske filosofi. Safet Bektovic har skrevet ph.d. på Københavns Universitet om Kierkegaard, så han ved, hvad han taler om, når han tirsdag den 4. februar kl. 18-20 holder foredrag om parallellerne mellem Kierkegaard og sufi-islamisk filosofi. Den interreligiøse forening Tro i Harmoni er arrangører. 
Foredraget finder sted i Den Store Moske, Vingelodden 1, København N, som både lægger hus til foredraget og byder på en bid mad inden foredraget. Så nysgerrige af enhver religiøs observans – og ateister – er velkomne til at kigge inden for og med egne øjne opleve moskebyggeriet. Efter muslimsk skik tager man skoene af inden døre, så tag pæne strømper på!

Forskellige religioners bønspraksis
Torsdag den 6. februar kl. 19.00-21.00
Tro i Harmoni står ligeledes bag et arrangement om forskellige religioners bønspraksis, som finder sted torsdag den 6. februar kl. 19.00-21.00 i VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7 på Nørrebro. Her fortæller repræsentanter for fire forskellige trosretninger om tradition og baggrund for bønner inden for deres respektive religioner.

De fire repræsentanter er:
•  Ani Tenzin, buddhistisk nonne 
•  Jair Melchior, jødisk rabbiner 
•  Mia Rahr Jacobsen, kristen gadepræst 
•  Naveed Baig, muslimsk hospitalsimam

Alle arrangementer er gratis, og alle er velkomne!

Global lyskæde
Herudover er Tro i Harmoni arrangør af en virtuel, global lyskæde, hvor enkeltpersoner og religiøse menigheder over hele verden er inviteret til at tænde lys for respekt, åbenhed og fredelig sameksistens mellem forskellige trosretninger. Foreløbig har menigheder og fredsgrupper fra bl.a. Libanon, Kenya, Palæstina, South Carolina og Frankrig meldt sig.

Du kan også deltage på Facebook/Light a candle

Skoleprojekt
Desuden igangsætter Tro i Harmoni et dialog-projekt, der omfatter elever og lærere fra 8. klasser på hhv. Carolineskolen, der er jødisk, Salix Skolen, der er muslimsk og Thomasskolen, der er kristen. Projektet strækker sig over et år.

Vi håber at se dig i løbet af ugen!
Mange hilsner
Tro i Harmoni


 

Tale ved Bedsteforældre for asyls gadedemonstration på Kultorvet i København,lørdag den 25. januar 2014 kl.11 af Leif Bork Hansen:
'Du har ikke lov til at gå der og glemme'

Det er ikke nok bare at kritisere den tidligere regering- Venstre-Konservative -med Dansk folkeparti som parlamentarisk grundlag!
Det er ikke nok bare at kritisere den nuværende treparti regering -som der var sat så mange forventninger til bestående af Socialdemokratiet, De radikale og
Socialistisk folkeparti!! 
Det er ikke nok bare at se på! Men selv handle!

Det er heller ikke nok bare at sige: Vi er uskyldige, vi er uvidende! Vi véd ikke, hvilke menneskelige skæbner, der befinder sig i landets asylcentre,vi ved ikke hvad der foregår i Udlændingestyrelsen, Udlændingenævnet, Flygtningenævnet eller Justitsministeriet!

Det er sagt, efter at de største forbrydelser fandt sted i sidste århundrede -med udryddelse af de anderledes - at den der glemmer fortiden er dømt til at gentage den!

Men tænk, hvis vi allerede i dag glemmer, hvordan værgeløse mennesker,der beder om vor beskyttelse, behandles! Som om disse mennesker truede vores menneskelighed! De kommer for at appellere til os som mennesker! Og kun sammen
med hinanden kan vi være mennesker, aldrig alene. Aldrig adskilt fra andre! Også i dag er der sat ansigt på en familie- den afghanske familie Yousofi, der endnu engang trues af opsplitning for at blive sendt tilbage til et Afghanistan,.som
åbenbart er så farlig at ikke engang vestens højest uddannede soldater -heriblandt Danmarks soldater - tør være der længere -og Afghanistan om muligt endnu mere opsplittet end da styrkerne kom.

Det er ikke nok at Europa vil beskytte sit købmandsskab, det er ikke nok at Danmark tænker i vinding og tab! 
Som Arnulf Øverland sagde i "Du må ikke sove" fra 1936:

Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap
og tenke på hvad der gir vinning og tap!
Du må ikke skylde på aker og fe
og at du har mer enn nok med det!

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!

Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!

Leif Bork Hansen


 

26/1 2014 
"Im"-loven, kvoteflygtninge og udvsiningssager.
Se SOS' tre nyste høringssvar på lovforsag om udlændingeloven under: Pressemeddelelser og høringssvar.


Arrangement i Randers 29. januar


Mød trommespilleren Simona Abdallah om: Trommeskind og snærende bånd.  Se plakat     
Onsdag d. 29. januar kl. 16:00 på Underværket, Stemannsgade 9C 8900 Randers C

Simona Abdallah´s foredrag byder på en personlig historie om et opgør med familienormer, opvækst i Gellerup og en succeshistorie om en kvindelig musiker /percussionist. Foruden den personlige fortælling om kampen for at blive selvstændig får vi smagsprøver på den musik, hun elsker og dyrker, og som hun brød med familien for at arbejde med.

Ved siden af musikken arbejder Simona Abdallah som coach ud fra en personlig oplevelse af og troen på, at alle kan opnå lige dét, de gerne vil, hvis de kan se, hvad det er og arbejder for at få det.

 Foredraget er arrangeret af Erhverv Randers og IntegrationsProjektgruppen(Frivillighuset, SOS Racisme, FrivilligVærket, Randers Bibliotek, Underværket og selvfølgelig en række enkeltpersoner)


 

Organiseret af: Integrationsstyregruppen: Frivillighuset, FrivilligVærket, SOS mod Racisme, Randers Bibliotek, Underværket, samt Randers Erhvervs- og Udviklingsråd og enkeltpersoner.Webside til gymnasierne: 

Bladet SOS mod Racisme

SOS udgiver et minileksikon

Vil du være medlem af SOS mod Racisme?  

Der er et introduktionskontingent på 50 kr. det første år.
Det årlige kontingent er herefter 50 kr. for unge under 25 år
og 150 kr for personer under uddannelse, ledige, pensionister, kontanthjælps- og efterløns-modtagere. Personer i beskæftigelse betaler 250 kr. årligt. 

Du kan melde dig ind ved at udfylde Indmeldelsesformularen og betale introduktionskontingentet på 50 kr via netbank: Erstat evt. @ i email med AT

Som girokort: Vælg 01 i type-feltet, skriv 1972200 som kontonummer. Skriv navn, mailadresse og tlf. samt NY.

Som bankoverførsel: reg.nr 1551 kontonummer 1972200. Skriv navn, mailadresse og tlf. samt NY


Internet: www.sosmodracisme.dk
Til undervisning i gymnasierne:
sosmenneskerettigheder.dk

www.sosmenneskerettigheder.dk

 

 

 
 
 
Kontakt:
Hvis du vil i kontakt med SOS mod Racisme, kan du klikke her:"Kontakt os"  

Du kan også prøve at kontakte os på telefon:

60 63 99 33 : Landsformand Jette Møller eller 60 63 33 99
42 33 19 69 : Næstformand Anne Nielsen
42 33 19 68 : John Ukpo

Email:
 sos@sosmodracisme.dk

Postadresse:
Nørre Allé 7, lok. 201
2200 København N

« forrige| top| næste »
 

SOS mod Racisme
VerdensKulturCentret, lok. 201
Nørre Allé 7
2200 København N
Tlf:  60 63 33 99: landsformand Jette Møller
      42 33 19 69: næstformand Anne Nielsen

      42 33 19 68: kasserer: John Ukpo
Email: sos@sosmodracisme.dk

 


Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login